در حال نمایش 11 نتیجه

دابل متال (میکرو)

سازگاری : ب استثناء محصولات حاوی کلسیم با سایر محصولات قابلیت اختلاط پذیری دارد. روش مصرف : محلول پاشی و آب آبیاری

سولترن 48 (میکرو)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر فرمولاسیون­ها را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

سولترن انرژی(میکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : آب آبیاری و محلول پاشی

سیمبول کمبی (میکرو)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی

فسفیت مس کیتوزان (میکرو)

سازگاری : از ترکیب با روغن­های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

گاردسیستمیک (میکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : آب آبیاری و محلول پاشی