کلبرون (ماکرو)

روش مصرف : می­توان به صورت آب آبیاری و محلول پاشی استفاده کرد.

کلسیم روی بر (ماکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری