در حال نمایش 10 نتیجه

آمیگو (محرک رشد)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با تمامی فرمولاسیون­ها را دارد. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری  

پروتئوس (محرک رشد آمینواسید)

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

پینامین (محرک رشد)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

پینورگان (اصلاح کننده)

کاربرد : ضد شوری سازگاری : از اختلاط این محصول با ترکیبات قلیایی شدید و روغنهای معدنی خودداری شود. در صورت اختلاط با ترکیبات دیگر حتما در حجم کم آزمایش شود. روش مصرف : کودآبیاری، محلولپاشی و بذرمال

پینوسالت (اصلاح کننده)

کاربرد : ضد شوری سازگاری : پینوسالت قابل اختلاط با سایر ترکیبات شیمیایی کشاورزی می­باشد. روش مصرف : کودآبیاری

رسیست(ماکرو)

سازگاری : از اختلاط با ترکیبات اسیدی و روغن­های معدنی ب شدت خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

سالگا (محرک رشد ، جلبک)

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

فاسید (اصلاح کننده)

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

کاسیو (ماکرو)

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

کوپریک

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری