شرکت زریـن دشـت ایرانیـان از طریق برپایی مستـمر
کارگا ه هـای آمـوزشی سعی می کند در راستای ارتـقاء
دانش فنی کشاورزان در فعالیت های ترویجی سهم به
سزایی داشته باشد