مطالب آموزشی

نکات کلیدی استفاده از فروت ست

فروت ست یک عبارت انگلیسی به معنی تنظیم میوه است.تنظیم میوه یعنی تغییراتی که در نهنج گل اتفاق
می افتد تامیوه اولیه تشکیل شود.درواقع مرحله شروع تشکیل میوه را فروت ست می گویند. در این زمان
تقسیم سلولی بیشتر از بزرگ شدن سلول اتفاق می افتد. این همان زمانی است که میوه کوچک است و
سرعت رشد بسیارپایینی دارد.
کاربردمحلولپاشی فروت ست به منظور کاهش ریزش میوه قبل از بلوغ، تلقیح و افزایش میوه در سالی
میشود که دچار کم باروری شده است. یکی از دلیل کم باروری ریزش زودهنگام گلها قبل از تلقیح بدلیل
کمبود عناصر روی و بر میباشد. کاربرد این عناصر موجب کاهش ریزش گلها میگردد. این کودها شامل
نیتروژن، روی و بر میباشد که گیاه میتواند برای سال آینده ذخیره کند. نیتروژن یکی از عناصر مهم برای
رشد و عملکرد میباشد. در ساختمان پروتئین نقش داشته و بخش مهمی از کلروفیل میباشد که منجر به
افزایش فتوسنتز میشود. بر در تشکیل جوانه گل، برگ، تشکیل میوه و بذر نقش دارد. و به متابولیسم و
انتقال قند و کربوهیدرات کمک میکند. روی در سنتز پروتئین، نشاسته،آنزیم، هورمون، متابولیسم و
فتوسنتزنقش اساسی دارد.
کاربرد فروت ست بلافاصله پس ازبرداشت محصول و زمان شروع تورم جوانه توصیه میگردد.
افزایش تشکیل میوه در باغبانی بسیار مهم میباشد. اواخر فصل زمستان و اوایل فصل بهار زمانی است که
درجه حرارت خاک کم، برگها هنوز ظاهر نشده اند و جریان شیره در گیاه کند میباشد، بنابراین تغذیه
جوانه ها بسیار مهم است. در این شرایط محلول پاشی کودهای فروت ست برای ذخایر عناصر مورد نیاز
جهت رشد جوانه ها، گل انگیزی و تشکیل میوه مفید میباشد.فروت ست منجر به ذخیره عناصر مهم در
درختان میوه در دوره خواب در زمستان میگردد. بنابراین در زمان جوانه و بیدار شدن درخت فعالیت
بیولوژیکی (درنبود برگ و درجه حرات کم) منقطع نمیشود. و گیاه در برابر فاکتورهای محیطی مانند
سرما، باران و تگرگ مقاوم میباشد.
ذخایر کربوهیدراتی
ادامه فتوسنتز و جذب مواد مغذی در طول دوره پس از برداشت به درختان اجازه میدهد تا کربوهیدرات
و مواد مغذی را ذخیره کنند.ازنهاده های آبیاری و کود میتوان به بهترین نحو استفاده کرد تا ذخیره
کربوهیدرات و مواد مغذی را در مرحله دوم افزایش دهید.کربوهیدراتها به شکل نشاسته وقندهای آزاد
در بخشهای زیرزمینی(ریشه،کربوهیدرات به شکل نشاسته ذخیره میشود) و بخشهای هوایی(تنه) ذخیره
میشوند.
غلظت ترکیبی از نشاسته و قند ذخیره شده د ریشه بین 3تا50 درصد و در اندام هوایی بین2تا20
درصد میباشد. در طول فصل رشد میزان نشاسته بیشتر از قند میباشد. و در زمان خواب گیاه به قند تبدیل
شده و از آسیب زمستانه گیاه جلوگیری میکند.وضعیت کربوهیدرات درختان در هنگام برداشت بیشتر
تحت تاثیر شرایط آب و هوایی فصلی، عملکرد و تاریخ برداشت میباشد.
در آب و هوای سرد با برداشت میوه ذخایر کربوهیدرات تا حد زیادی بازیابی میشود. برگ زدایی در
اواخر فصل ممکن است بر میزان ذخایر کربوهیدرات تاثیر گذار باشد. از بین رفتن سطح عملکردی برگ
و سفیدک های پودری یا کرکی به طور قابل توجهی میزان کربوهیدرات را کاهش میدهد.در شرایط آب و
هوایی گرم گیاه ممکن است تحت تنش آبی یا تنقادر به ذخیره ش گرمایی قرار بگیرد که در این شرایط
کربوهیدرات و رسیدن میوه نمیباشد بنابراین ذخیره کربوهیدرات، پس از برداشت اتفاق می افتد.(برای
جلوگیری از کاهش میزان کربوهیدرات50تا60درصد برگها باید سالم باشند.)
تغذیه پس از برداشت
کاربرد کودهای پس از برداشت فرصتی برای تغذیه در اواخر فصل، نگهداری برگ ها برای مدت
طولانی تر تا پاییز و ایجاد ذخایر مواد مغذی برای فصل بعد فراهم میکند. با اینحال، استراتژی های
تغذیهبینمناطق مختلف،باتوجه به زمان موجود برای جذبمواد مغذیمتحرک مانندنیتروژنقبل از
ریزش برگ، متفاوت میباشد.به عنوان مثال در مناطقی با آب و هوای گرم بهترین تغذیه دوران پس از
برداشت استفاده از نیتروژن، فسفر و پتاسیم میباشد. به ویژه استفاده از نیتروژن درحفظ سطح عملکرد
برگ به مدت طولانی تر و رشد ساقه ها در بهار بیشتر از دو عنصردیگر توصیه میشود.
در مناطق با آب و هوای خنک طول دوره پس از برداشت کاهش میابد، در نتیجه زمان کوتاهی برای تغذیه
وجود دارد بنابراین تغذیه نزدیک برداشت محصول میتواند به افزایش برگ و ذخیره آخر فصل کمک کند.
آبیاری
بهتر است برای عملکرد برگ و در غیاب بارندگی برای کمک به حرکت کودها در ناحیه ریشه مقداری
آب برای آبیاری در طول دوره پس از برداشت ذخیره شود.در صورتیکه در دوره پس از برداشت آب
برایآبیاری در دسترس نباشد تجمع کربوهیدرات کاهش مییابد.خشکی در دوره خواب درختان(اگر
زمانیکه خواب جوانه ها شکسته میشود خاک بی آب باشد)سبب کاهش رشد ساقه و عملکرد ریشه وتاخیر
در آبرسانی مجدد میگردد. همچنین آبیاری سبب شسته شدن نمک های تجمع یافته در ناحیه ریشه می-
شود.
بنابراین توصیه میگردد :
1. بلافاصله پس از برداشت میوه (20تا30روزبعد از برداشت، اواخر تابستان و در بعضی درختان به
نسبت زمان برداشت، اوائل پاییز)
2. زمان تورم جوانه ها و باز شدن اولین برگها در بهار
3. پس از تشکیل میوه

گردآورنده : مهندس فرشته خاصی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *