مقالات

نقش تری اکانتانول در توت فرنگی

نقش تری اکانتانول در توت فرنگی – تریاکانتانول یکی از هورمونهای تنظیم کننده رشد است. یک الکل اولیه ی اشباع شده که در موم های اپیکوتیکولی موجود است و
سبب افـزایش در تولیـد توت فرنگی میشود. انواع فعالیت های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را در گیـاهـان تعدیل میکند. تری اکانتانول
در عملکرد، رشد، فتوسنتز، سنتز پروتئین، جذب آب و مواد مغـذی، تثبیت نیتـروژن، فعالیت آنزیم ها، اسیـدهای آمینه آزاد، قندهـای
کاهنده و محتوای پروتئین محلـول نقش دارند. تری اکانتـانول بر میزان و کیفیت شکوفـه دهی تـاثیر میـگذارد. گیاهان تیمـار شـده با
تری اکانتانول باعث افزایش تعداد ریشه گیاه شد و جذب بیشتر مواد مغذی از خاک و افـزایش تولیـد در هر گیاه را نشـان دادند. و به
طور مشابه توت فرنگی های تیمار شده با تری اکنتانول بیشترین تعداد میوه و عملکرد در هکتار را نشان دادند. تری اکانتانول همچنین
فرآیندهای فیزیولوژیکی حیاتی گیاه را افزایش می دهد. به عنوان مثال باعث افزایش جذب آب و مواد مغذی معدنـی، عمـلکرد اسانس،
مصرف ثانویه متابولیت ها، بولتینگ اولیـه، جذب نیتـروژن، متابولیسم پرولیـن و تجمع گلیسیــن و بتائین میشـود و در نتیجـه گیاهان را
از انواع مختلف استرس های محیطی محافظت میکند.
در چندین مطالعـه نشـان داده شده است که تری اکانتانول نقـش مهمـی در تنظیم طیـف وسیعی از تغییـرات مورفولوژیکی گیـاه
از جمله افزایش ارتفاع گیاه، زیست توده، تعداد برگ و سطح برگ در هر بوته در اکثر برداشت ها را دارد. محلولپاشی تری اکانتانول
تا 1 پی پی ام طبق مطالعات انجام شده نشان داد که باعث افزایش دو برابری وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه میشود. استفاده از
تری اکانتانول در نمونه های تیمار شده در مطالعه ای نشان داده است که نسبت به نمونه های شاهد رشد رویشی وتاج بزرگ و تعداد
برگ در بوته بیشتری داشتند.
محصول میواکانتانول به عنوان یک کود محرک رشد دارای مقداری هورمون تری اکانتانول میباشد.
گرد آورنده: آزاده مخابری، بهنام میهمی
منبع:
Review article
Impacts of plant growth regulators in strawberry plant: A review
Shambhu Katel a,* , Honey Raj Mandal a , Sujata Kattel a , Shubh Pravat Singh Yadav
a Baibhav Sharma Lamsha
,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *