تیم های فنی ما

آقای مهندس پورتراپ

کارشناسی ارشد زراعت

آقای مهندس عبدالله پور

کارشناسی ارشد گیاه پزشکی

آقای مهندس دهشهری

کارشناس گیاه پزشکی

خانم مهندس کسرایی

مدیرفنی و کارشناسی ارشد حشره شناسی

آقای مهندس اکبری

کارشناس علوم باغبانی

خانم مهندس اوحدی

کارشناس ارشد حشره شناسی

خانم مهندس طیرانی

کارشناس گیاه پزشکی

خانم مهندس رئیسی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.