نمایش 1–12 از 15 نتیجه

انرایزبیو (محرک رشد)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : آب آبیاری و محلول پاشی

پریونت کلسیم 420 (ماکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود روش مصرف : محلول­پاشی و آب آبیاری

دابل متال (میکرو)

سازگاری : ب استثناء محصولات حاوی کلسیم با سایر محصولات قابلیت اختلاط پذیری دارد. روش مصرف : محلول پاشی و آب آبیاری

سنت فروت (محرک رشد)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود روش مصرف : محلول پاشی

سولترن 48 (میکرو)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر فرمولاسیون­ها را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

سولترن انرژی(میکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : آب آبیاری و محلول پاشی

سیمار (محرک رشد ،جلبک)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی

سیمبول (میواکانتانول) (محرک رشد)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری دارد. در شرایط تنش زا میتوان با سایر محصولات ترکیب کرد. روش مصرف : آب آبیاری ، محلول پاشی

سیمبول آمازون (محرک رشد، آمینواسید)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی

سیمبول کمبی (میکرو)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی

فروت ست (ماکرو)

  سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

فوزتیل95 (ماکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری