ایـن شرکـت تیـم های فنـی متعددی را با کارشناسـان
متخصص و مجـرب در زمینه های تشخیـص ، آفـات و
تغذیه شکل داده است. تلاش می کنیم به طور مستـمر
و منظم در کنار مشتریان خود بوده و با تشخیص درست
نیاز آنها بتوانیم پاسخگوئی به موقع و مناسب به
خواسته های آنان داشته و در تمامی شرایط در دسترس
مشتریان خود باشیم. تیم های فنی ما از طریق ارائه
مشاوره های تخصصی در مراجعه های حضوری و یا
تلفنی و نیز باتولید و ارسال محتوی آگاهی دهنده تلاش
می کنـند همراهانـی مطمئن برای مشتریان در انتـخاب
بهترین راه حل ها باشند