تأثیر بهبود سلامت محتوای مواد فیتوشیمیایی تحت کاربرد جلبک دریایی در محصول سیب زمینی و پیاز کشت شده در سیستم های کشت ارگانیک

تأثیر بهبود سلامت محتوای مواد فیتوشیمیایی تحت کاربرد جلبک دریایی در محصول سیب زمینی و پیاز کشت شده در سیستم های کشت ارگانیک مصرف منظ...

ادامه مطلب

بررسی پارامترهای افزایش رشد و صفات فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی تحت تیمار عصاره جلبک دریایی

عصاره جلبک دریایی میتواند نقش مهمی در افزایش رشد و صفات  فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی داشته باشد. این عصاره منبع مهم مواد آلی، مواد معدن...

ادامه مطلب